Theses 

Preimplantační genetická diagnostika chromozomálních abnormit a screening aneuploidií časných embryí v terapii sterilních a infertilních párů metodou fertilizace in vitro – MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

Disertační práce

Preimplantační genetická diagnostika chromozomálních abnormit a screening aneuploidií časných embryí v terapii sterilních a infertilních párů metodou fertilizace in vitro

Preimplantation genetic diagnosis of chromosome abnormalities and aneuploidy screening of early embryos in the therapy of infertile couples using in vitro fertilization method

Anotace: Dizertační práce přináší přehled současných znalostí v oboru preimplantační genetické diagnostika a výsledky vice než sedmileté zkušenosti autorky Na poli PGD/PGS. Série 6319 blastomer z 3936 embryí byla vyšetřena v rámci analýzy aneuploidií chromosomů: 13, 15, 16, 18, 21, 22, X a Y pomocí techniky multicolor FISH. Účinnost vyšetření metodou FISH v posledních pěti letech byla 96 - 98%. Aneuploidie resp. mosaicismus byly diagnostikovány ve 45,5% resp. 14,5% embryí. Zastoupení aneuploidií bylo následující: monosomie 54,6%, trisomie 19,8%, nulisomie 15,3% a polysomie 10,3%. Pohlavní chromosomy měly normální distribuci u 81, 8% embryí (40,3% XX, a 41,5% XY), zatímco 18, 2% embryí bylo v tomto ohledu patologických. Zkoumali jsme i vliv stimulačních preparátů - folitropinu α a folitropinu β a tří typů analog GnRH (nafarelin, triptorelin a cetrorelix) na výskyt aneuploidií. Nenalezli jsme žádné statistické rozdíly mezi folitropinem α folitropinem β, zatímco jsme potvrdili statistickou závislost mezi použitým GnRH analogem a podílem euploidních embryí (medián podílu euploidních embryí byl: nafarelin 80,0 %, cetrotrelix 77,4% and triptorelin 75,0 %). Roli může hrát různá hloubka suprese endogenního LH. Podíl klinických těhotenství v PGD cyklech vzrůstal rok od roku až na současnou úroveň 41,3 %, což by představovalo velmi dobrý výsledek i pro standardní IVF program. Práce potvrdila benefity a pozitivní vliv PGD na výsledky párů se “špatnou prognózou” a neprokázala škodlivý vliv biopsie 1 - 2 blastomer na implantaci embryí.

Abstract: The thesis represents an overview of the most recent knowledge and seven years own experience in the field of PGD/PGS. A series of 6319 blastomeres from 3936 embryos was analysed for the aneuploidy in chromosomes: 13, 15, 16, 18, 21, 22, X and Y using a multicolor FISH technique. The efficacy of FISH diagnosis in past five years was 96-98%. Aneuploidy resp. mosaicism was diagnosed in 45.5% resp. 14.5% of embryos. Following aneuploidies of autosomes were found: monosomy 54.6%, trisomy 19.8%, nulisomy 15.3% and polysomy 10.3%. The sex chromosomes were of normal distribution in 81.8% of embryos (40.3% XX, and 41.5% XY), whilst 18.2% were pathological. The impact of the stimulation medicine - follitropin α versus follitropin β and three types of GnRH analogues (nafarelin, triptorelin and cetrorelix) on the embryo aneuploidy was evaluated. There were no statistically significant differences between follitropin α versus follitropin β, whilst there were statistical differences between euploid embryos median (nafarelin 80, 0 %, cetrotrelix 77.4% and triptorelin 75.0 %). A potential effect of the depth of the endogenous LH suppression may play an important role. The clinical pregnancy rate in PGD cycles was increasing year by year to the current value of 41.3%, what is fully comparable to a very good standard IVF result. Merits and positive impact of PGD on the results in „poor IVF prognosis“ couples were confirmed. The embryo biopsy of 1-2 blastomeres does not impair the implantation rate.

Klíčová slova: preimplantační genetická diagnostika, screening aneuploidií časných embryí, FISH, in vitro fertilizace preimplantation genetic diagnosis, aneuploidy screening of early embryos, in vitro fertilization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 08:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz