Bc. Ivo Švec

Bakalářská práce

Povinnosti podnikatele jako původce odpadu

Legal Duties of the Entrepreneur as Waste Producer
Anotace:
Tato bakalářské práce se zabývá povinnostmi podnikatele jako původce odpadu. Po krátkém seznámení se základními pojmy je vymezeno postavení, ve kterém může podnikatel při nakládání s odpady vystupovat. Následuje rozbor povinností podnikatele jakožto původce odpadu včetně prevence vzniku odpadu. Jednotlivé podkapitoly odpovídají časové posloupnosti úkonů původce. V souvislosti s tím je řešena i problematika …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the legal duties of the entrepreneur as waste producer. After a short introduction to the basic concepts is defined position in which entrepreneur can act in the waste management. It is followed by analysis of the legal duties of entrepreneur as waste producer including prevention of waste. Particular chapters correspond to the time sequence of the acts of waste producer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Obchodněprávní studia