Bc. Michaela Krchova

Bakalářská práce

Úloha buněčné proliferace v regulaci buněčné odpovědi na aktivaci Ah receptoru

The role of cell proliferation in the control of cellular response to activation of the Ah receptor
Anotace:
Receptor pro aromatické uhlovodíky (Ah receptor, AhR) je významným transkripčním faktorem, který zprostředkovává toxické účinky řady organických polutantů, jako je např. 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxin (TCDD) a podílí se na řízení metabolismu xenobiotik. Tato bakalářská práce shrnuje některé současné poznatky o mechanismech působení tohoto receptoru, především v oblasti kontroly buněčné proliferace …více
Abstract:
Receptor for aromatic hydrocarbons (Ah receptor, AhR) is an important transcription factor that mediates toxic effects of a number of organic pollutants, such as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) and regulates metabolism of xenobiotics. This bachelor thesis summarizes some of the findings about the mechanisms of action of this receptor, in particular on control of cell proliferation and cell …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Miroslav Machala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie