Bc. Michaela Krchova

Bachelor's thesis

Úloha buněčné proliferace v regulaci buněčné odpovědi na aktivaci Ah receptoru

The role of cell proliferation in the control of cellular response to activation of the Ah receptor
Abstract:
Receptor pro aromatické uhlovodíky (Ah receptor, AhR) je významným transkripčním faktorem, který zprostředkovává toxické účinky řady organických polutantů, jako je např. 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxin (TCDD) a podílí se na řízení metabolismu xenobiotik. Tato bakalářská práce shrnuje některé současné poznatky o mechanismech působení tohoto receptoru, především v oblasti kontroly buněčné proliferace …more
Abstract:
Receptor for aromatic hydrocarbons (Ah receptor, AhR) is an important transcription factor that mediates toxic effects of a number of organic pollutants, such as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) and regulates metabolism of xenobiotics. This bachelor thesis summarizes some of the findings about the mechanisms of action of this receptor, in particular on control of cell proliferation and cell …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Miroslav Machala, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Special Biology