Theses 

Svatby jako specifický produkt cestovního ruchu – Bc. Barbora Šlehoferová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu

Bc. Barbora Šlehoferová

Bakalářská práce

Svatby jako specifický produkt cestovního ruchu

Weddings as a specific product of tourism

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje svatbám jakožto specifickému produktu cestovního ruchu. Zabývá se komparací kulturních zvyklostí, tradic a potřeb určitých národů s cílem zjistit, zda je trh v České Republice schopen těmto potřebám svatebních turistů vyhovět. Jde tedy o zaměření se na specifické svatební služby rozdílných kultur na českém trhu. Dalším cílem této bakalářské práce je zjistit, zda česká populace zná pojem svatební cestovní ruch a specifika s ním spojená. Za tímto účelem byl vytvořen a distribuován dotazník, z jehož výstupů získáme odpověď na otázku, zda je tento typ cestovního ruchu vhodný pro český trh. Na základě rozhovorů s českými svatebními agenturami dostaneme cenné informace z praxe a povědomí o službách, které jsou v České republice nabízeny zahraničním klientům. Následně je tedy v této práci navrhnut produkt, který by mohl zvýšit poptávku po svatebních službách v České republice.

Abstract: This bachelor thesis deals with weddings as a specific product of tourism. It follows up the comparison of cultural habits, traditions and requirements of certain nations in order to find out if the market in the Czech Republic is able to meet these needs of wedding tourists. It is therefore focused on specific wedding services of different cultures on the Czech market. Another aim of this bachelor thesis is to find out whether people know the concept of wedding tourism and the specifics associated with it. This is determined by the questionnaire survey from which we can get an answer to the question whether this type of tourism is suitable for the Czech market. Based on interviews with Czech wedding agencies, we get valuable information from the practice and awareness of the services offered to foreign clients in the Czech Republic. In conclusion, a product which could increase the demand for wedding services in the Czech Republic is proposed in this thesis.

Klíčová slova: cestovní ruch, historie svateb, specifický cestovní ruch, svatba, svatební cestovní ruch, specific tourism, tourism, wedding, wedding history, wedding tourism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Věra Fišerová
  • Oponent: Ing. Jitka Mattyašovská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:53, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz