Radek Kriho

Diplomová práce

Tepelný cyklus průmyslové parní turbíny s přihříváním a bez přihřívání páry

Heat Cycle Industrial Steam Turbine with Reheating and without Steam Reheating
Anotace:
Má diplomová práce je zaměřena na parní průmyslovou turbínu o výkonu 50 MW. V úvodu jsou sepsány informace o historii společnosti Doosan Škoda Power. V další části teoretické stránky práce je uvedena parní turbína a její rozdělení. Dále zapojení turbíny do RC cyklu a možnosti zvyšování jeho účinnosti. Výpočtová část se skládá z návrhu tepelného cyklu s přihříváním a bez přihřívání páry, srovnání variant …více
Abstract:
My master thesis is focused on industrial steam turbine with power output 50 MW. The introduction presents history of Doosan Škoda Power company. Theoretical part of thesis is about steam turbines, their distribution and cooperating in RC cycle. The last chapter of theoretical part is focused on different ways of increasing thermal efficiency of this cycle. The partical part is consisted of heat cycles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 10. 2014
  • Vedoucí: Kamil Kolarčík
  • Oponent: Miroslav Habram

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava