Lukáš Titz

Diplomová práce

Návrh tepelného čerpadla voda - voda

Water to Water Heat Pump Design
Anotace:
TITZ, L. Návrh tepelného čerpadla voda-voda: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2013, 55 s. Vedoucí práce: Vrtek, M. Tato diplomová práce se zabývá návrhem tepelného čerpadla voda – voda. První část popisuje o obecných věcech týkajících se tepelných čerpadel. Jedná se o rozdělení, princip činnosti atd. Další část je věnovaná konstrukci …více
Abstract:
TITZ, L. Water to Water Heat Pump Design: Master Thesis. Ostrava : VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Energetics, 2013, 55 p. Thesis head: Vrtek, M. This thesis deals with the design of a heat pump water to water. The first section describes general matters related to heat pumps, for example a division, a principle of operation, etc. Next section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Robert Šimon

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava