Denisa Stonawská

Bachelor's thesis

Mzdový systém a zaměstnanecké benefity ve vybrané obchodní korporaci

Wage Payment System and Employee Benefits in the Selected Business Corporation
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou mzdového systému, účtováním mezd a srážkami ze mzdy. Dále se práce zabývá poskytováním zaměstnaneckých benefitů a daňovými důsledky pro zaměstnance i zaměstnavatele. Bakalářská práce popisuje systémem odměňování ve vybrané obchodní korporaci a v souladu s tímto systémem jsou vypočítány čisté mzdy zaměstnancům.
Abstract:
Bachelor thesis is about the issue of the wage system, accounting of wages and deducting from wages. Furthermore, the work deals with the description of employee benefits and tax implications for employee and the employer. Bachelor thesis describes the remuneration system in selected business corporation and according to this system have been calculated net wages of employees.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: Šárka Kryšková
  • Reader: Jitka Znebejánková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně