Irena Owczarzyová

Bakalářská práce

Vybrané potenciálně rizikové kovy na odvalu Hedvika a jejich biologická dostupnost

Selected Potentially Hazardous Metals on Dump Hedvika and their Bioavailability
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice biologické dostupnosti vybraných rizikových kovů na termicky aktivním černouhelném odvale Hedvika v Ostravsko-karvinském revíru. Vybranými rizikovými kovy byly chrom, měď, nikl a zinek. Stanovované kovy jsou zjišťovány pomocí sekvenční extrakční analýzy BCR ve vzorcích půdy dané oblasti.
Abstract:
Bachelor thesis deal with bioavailability of selected potentially hazardous metals on thermally active black coal dump Hedvika in Ostrava-Karviná district. Determinate metals in this thesis are chromium, copper, nickel and zinc. To measure pollution in samples of soil was used sequential extraction (BCR).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Barbora Valová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava