Tomáš Bazgier

Bakalářská práce

Využití infračervené termografie v diagnostice.

Application of Infrared Thermography in Diagnostics.
Anotace:
Tato bakalářská práce se ve svých úvodních kapitolách zabývá stručným přehledem historie infračervené technologie a principy termálního zobrazení. Následně jsou zde popsaný možnosti šíření tepla. Je zde uvedeno základní dělení infračervených detektorů a jejich využití v termokamerách. Praktickou část práce tvoří popis realizace a vyhodnocení měření vybraných elektrozařízení.
Abstract:
This thesis in its opening chapters deals with a brief history of infrared technology and principles of the thermal image. Consequently, there are described possibilities for spreading heat and classification of infrared detectors and their use in thermal cameras. The practical part consists of a description of the implementation and evaluation of the measurement of selected electrical equipment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Lukáš Prokop
  • Oponent: Tadeusz Sikora

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika

Práce na příbuzné téma