Theses 

Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území vybrané obce s rozšířenou působností do r. 2030 (akcent na determinující faktory strategie) – Bc. Olga TOURKOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Bc. Olga TOURKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území vybrané obce s rozšířenou působností do r. 2030 (akcent na determinující faktory strategie)

Long-term development strategy for social services in selected municipalities with extended powers to 2030 (accent on the determinants strategy).

Anotace: V diplomové práci se zabývám problematikou dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území obce s rozšířenou působnosti Světlá nad Sázavou do r. 2030. Cílem práce bylo popsat aktuální situaci vybrané obce z hlediska vybavenosti sociálních a navazujících služeb, zpracovat prognózu vývoje obyvatel na daném území do roku 2030 a ratifikovat získané poznatky z hlediska potřeby sociálních služeb v rozhovorech s klíčovými aktéry z oblasti sociálních a navazujících služeb. Teoretická část je orientována zejména na pojetí a charakteristiku sociálních služeb a s nimi související problematiku s ohledem na demografický vývoj obyvatelstva. Praktická část byla rozdělena do tří částí. V rámci případové studie jsem nejprve popsala současný stav sociálně zdravotních služeb na území obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou. V druhé části diplomové práce jsem zpracovala prognózu vývoje obyvatel na vybraném území do roku 2030. V závěrečné části práce jsem za účelem dosažení cíle provedla rozhovory s klíčovými aktéry sociálních služeb na zkoumaném území. Z provedeného výzkumu vyplynulo několik doporučení pro město Světlá nad Sázavou. Do budoucna by bylo vhodné podporovat terénní a ambulantní služby a ve větší míře rozvíjet spolupráci s již existujícími neziskovými organizace, které na vybraném území působí. Dále je nutné dořešit vhodným způsobem problematiku osob, kterým hrozí sociální vyloučení. Do roku 2030 vzroste počet obyvatel starších 65 let na zkoumaném území téměř dvojnásobně. S tím bude jistě souviset potřeba rozšíření stávajících kapacit sociálních služeb. Pro město z toho vyplývá v následujících 15 letech přijetí příslušných opatření v návaznosti na sociální politiku státu. Rovněž stávající systém financování sociálních služeb a příspěvku na péči je hodnocen jako neefektivní, a vyžaduje vhodnou legislativní úpravu tak, aby byla síť sociálních služeb v České republice v budoucnu připravena na očekávané demografické trendy.

Abstract: The thesis deals with the issue of long-term strategy for the development of social services in the municipality with extended scope Světlá nad Sázavou to r. 2030. The aim was to describe the current situation in selected municipalities in terms of facilities and related social services to handle the forecast population on a given territory by 2030 and ratify the lessons learned in terms of the need for social services in the interviews with key players in the field of social and related services. The theoretical part is focused mainly on the concept and characteristics of social services and related issues with regard to demographic changes. The practical part is divided into three parts. In the case study, I firstly describe the current state of social and health services in the municipality with extended powers Světlá. In the second part of the thesis, I compiled the forecast population of the selected area by 2030. In the final part in order to achieve the objective I conducted interviews with key personnel in social services in the studied area. The conducted research has revealed several recommendations for the town Světlá. In the future, it would be appropriate to support outreach and outpatient services, and increasingly develop cooperation with existing non-profit organization that operate in the selected area. It is also necessary to resolve the issue in an appropriate manner of people at risk of social exclusion. By 2030, the increase in the number of people older than 65 years in the studied area almost doubled. With that will surely come the need to extend existing capabilities of social services. For the city, it follows in the next 15 years to take appropriate action in response to the social policy of the state. The current system of financing social services and the care allowance is assessed as ineffective and requires appropriate legislative adjustment, so that the network of social services in the Czech Republic in the future, is prepared for the expected demographic trends.

Klíčová slova: demografická prognóza, obec s rozšířenou působností, příspěvek na péči, stárnutí, sociální služby, zdravotní péče

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Molek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47203 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

TOURKOVÁ, Olga. Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území vybrané obce s rozšířenou působností do r. 2030 (akcent na determinující faktory strategie). Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz