Tereza Fukalová

Bakalářská práce

Využití popílku ze spalování biomasy k sanaci termicky aktivního odvalu Heřmanice

Use of Ash from Biomass Burning for Remediation of the Termally Active Dump Heřmanice
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na využití popela ze spalování biomasy jako alternativního materiálu k sanaci termicky aktivního odvalu Heřmanice. Byl sledován potenciál pro snižování rizika kontaminace odvalu a jeho okolí, který představuje dlouhodobou ekologickou zátěž v oblasti znečištění půdy, vody a ovzduší. V experimentální části bylo zkoumáno využití popela pro zlepšování kvality hlušiny k sanaci …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the use of ash from biomass combustion as an alternative material for the remediation of the thermally active Heřmanice tailings. The potential for reducing the risk of contamination of the tailings impoundment and its surroundings, which represents a long-term ecological burden in terms of soil, water and air pollution, was investigated. In the experimental part, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2023
  • Vedoucí: Bohdana Šimáčková
  • Oponent: Lucie Syrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava