Theses 

Vyhodnocení dlouhodobého běhu referenčních stanic GNSS – Juraj Cirbus

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Juraj Cirbus

Diplomová práce

Vyhodnocení dlouhodobého běhu referenčních stanic GNSS

Evaluation of long time GNSS reference station operation

Anotace: Práca je zameraná na vyhodnotenie dlhodobého behu referenčných staníc GNSS. Dôležitým aspektom pre riešenie je navrhnutie metodiky vyhodnotenia dlhodobého behu staníc GNSS, s čím súvisí i navrhnutie metodiky pre vyhodnotenie vonkajších vplyvov na zistené odchýlky v observáciách. Súčasťou práce je získanie a spracovanie dát, ktorými sú súbory RINEX pochádzajúce z referenčných staníc s názvom VSBO a LYSH a údaje vonkajších vplyvov z meteorologickej stanice. Vypočítaním rezíduí je možné previesť koreláciu odchýlok s vonkajšími vplyvmi. Teoretická časť práce sa vo všeobecnosti venuje problematike vysoko presných observácií s využitím systémov GNSS. V praktickej časti sú popísané zvolené konkrétne kroky a postupy vedúce k výslednému vyhodnoteniu.

Abstract: Important aspect for solving is to suggest a methodology for evaluation of GNSS stations long-time run, what is related with suggesting a methodology for evaluation of outside influences, which affect divergences found in the observations. Part of the thesis is obtaining and processing of data files, which are RINEX files obtained from references stations called VSBO and LYSH and data files from meteorological stations about outside influents. With calculated residues it is possible to deal with correlations of divergences which involve outside influences. Theoretical part of the thesis is generally focused on the area of high precision observations at GNSS. In the practical part there are described chosen specific steps and procedures leading to final evaluation.

Keywords: GPS, GNSS, GIS, RINEX, referenčná stanica, reference station

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Rapant
  • Oponent: Eva Jiránková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:41, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz