Ying Zhou

Bachelor's thesis

Financial Analysis of Selected Company

Financial Analysis of Selected Company
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je pomocí různých metod finanční analýzy zhodnotit finanční situaci vybrané společnosti v letech 2015 až 2019. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je představena struktura práce. Ve druhé kapitole jsou představeny tři druhy finančních výkazů a metody finanční analýzy. Ve třetí kapitole jsou stručně představeny základní informace o společnosti. Ve čtvrté …viac
Abstract:
The purpose of this thesis is to use a variety of financial analysis methods to evaluate the financial situation of the selected company from 2015 to 2019. The thesis is divided into five chapters. The first chapter introduces the overall structure of the thesis. The second chapter introduces three kinds of financial statements and financial data analysis methods. The third chapter briefly introduces …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 10. 2021
  • Vedúci: Aleš Kresta
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava