Petr Janča

Bakalářská práce

Modelování a simulace regulace rychlosti DC motoru v obou regulačních rozsazích

Modelling and Simulation of DC Motor Speed Control in the Field-weakening Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá regulací rychlosti stejnosměrného motoru v obou rozsazích. Cílem práce je ověření simulačních vlastností této regulační struktury. První část je věnována teoretickému rozboru, kde jsou definovány vlastnosti jednotlivých členů a jejich úloha v regulační struktuře. Druhá část je zaměřena na návrh matematického modelu, ze kterého bude vycházet simulační model. Simulační …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with speed control direct current motor in the Field-weakening region. The aim of the thesis is verify the simulation properties of this regulatory structure. The first part focuses on theoretical analysis which defined the properties of individual members and their role in the regulatory structure. The second part focuses on the design of a mathematical model which serves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ivo Neborák
  • Oponent: Petr Vaculík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Aplikovaná a komerční elektronika