Theses 

Psychosociální důsledky léčby onkologického onemocnění v dětském věku – Mgr. Veronika Koutná, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Veronika Koutná, Ph.D.

Disertační práce

Psychosociální důsledky léčby onkologického onemocnění v dětském věku

Psychosocial outcomes of pediatric cancer treatment

Anotace: Disertační práce vychází z projektu QOLOP (Quality of Life Longitudinal Study in Pediatric Oncology Patients) a zaměřuje se na témata posttraumatického stresu (PTSS), rozvoje (PTG) a sociální opory s cílem prohloubit porozumění faktorům souvisejícím s úspěšnou adaptací bývalých dětských onkologických pacientů. Teoretická část práce shrnuje aktuální poznatky v daných oblastech s důrazem na specifický kontext dětské onkologie. Výzkumná část je složena ze dvou empirických studií. Studie posttraumatického stresu a rozvoje analyzuje vzájemný vztah PTSS a PTG a souvislost PTSS a PTG s dalšími sledovanými proměnnými (sebehodnocením, negativním prožíváním, depresivní symptomatologií, závažností následků a věkem při diagnostikování). Studie se dále snaží najít prediktory PTSS a PTG mezi objektivními faktory souvisejícími s nemocí a její léčbou (závažnost pozdních následků, doba od ukončení léčby), faktory rodinného prostředí (inkonzistence výchovy, rodičovský zájem, kontrola, vřelost ve výchově) a negativním prožíváním. Studie sociální opory mapuje zdroje sociální opory u českých dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění. V souhrnu výsledků lze konstatovat, že PTG i PTSS jsou více než objektivními medicínskými údaji ovlivňovány faktory výchovného stylu a emočním prožíváním dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění. Nejvýznamnějším zdrojem sociální opory pro děti a adolescenty jak za normálních, tak také za mimořádných okolností, jsou rodiče, zejména matka. Skupina dětí a adolescentů, kteří prošli onkologickým onemocněním, pociťuje vyšší oporu od matky než kontrolní skupina, u otce signifikantní rozdíl zjištěn nebyl. Dalšími významnými zdroji opory jsou prarodiče, kamarádi, sourozenci a zvířecí přítel.

Abstract: The dissertation is based on the QOLOP project (Quality of Life Longitudinal Study in Pediatric Oncology Patients) and deals with the topics of posttraumatic stress (PTSS), growth (PTG) and social support. The aim of this work is to deepen our understanding of the factors associated with successful adaptation of childhood cancer survivors. The theoretical part summarizes the current knowledge in these areas, with emphasis on the specific context of pediatric oncology. The research part comprises of two empirical studies. The study of posttraumatic stress and growth analyses the relationship between PTSS and PTG and the relationship of PTG and PTSS with other variables (self-esteem, negative emotionality, depressive symptoms, severity of late effects, age at diagnosis). The study also seeks to find predictors of PTSS and PTG between objective factors associated with the disease and its treatment (severity of late effects, time since the end of treatment), family factors (inconsistency of parenting, parental involvement, control, warmth) and negative emotionality. The study of social support surveys sources of social support among Czech childhood cancer survivors. In summary, PTG and PTSS are more influenced by factors of parenting and emotional experience of childhood cancer survivors than by objective medical data. Parents (particularly mother) are the most important source of social support for children and adolescents under both normal as well as exceptional circumstances. Childhood cancer survivors perceive more support from mother than the control group. No differences were found in social support from father. Other important sources of support include grandparents, friends, siblings and pets.

Klíčová slova: posttraumatický stres, posttraumatický rozvoj, sociální opora, bývalí dětští onkologičtí pacienti, posttraumatic stress, posttraumatic growth, social support, childhood cancer survivors

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 12. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:46, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz