Adam Nytra

Bakalářská práce

Dopadové místo pásového dopravníku

Impact Place of Belt Conveyor
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem dopadové stolice a vhodně zvoleným přesypem pásového dopravníku. V úvodní kapitole je obecné pojednání o pásových dopravnících. Dále se práce zabývá problematikou dopadových míst na pásových dopravnících. Následuje přehled současných řešení dopadových míst. V rámci práce je proveden výpočet daného pásového dopravníku dle normy ČSN ISO 5048, který byl porovnán s graficko …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the impact of stool and well chosen transfer point of the conveyor belt. The first chapter is a general treatise on conveyor belts. Furthermore, the work deals with the impact sites on conveyor belts. The following is an overview of current solutions impact sites. As part of the work is a calculation of the conveyor belt according to CSN ISO 5048, which was compared with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Leopold Hrabovský
  • Oponent: David Borovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava