Max LANG

Bachelor's thesis

Užívání moci pracovníky v pečovatelském domě v Bílině

Social worker and worker's power in nursing home in Bilina
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na otázku užívání moci sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách v Pečovatelském domě v Bílině. Bakalářská práce začíná charakteristikou základních pojmů, kterými jsou stárnutí, stáří, senioři a rizikové faktory v životě seniora. Dále práce popisuje stručně sociální služby a pečovatelskou službu, kde jsou i popsané předpoklady pro výkon povolání sociálního …more
Abstract:
This Bachelor thesis is pointed at questioning use of power by social workers in social services at nursing home in Bílina. Bachelor thesis begins with characteristics of basic concepts like aging, old age, seniors and risk factors in elderly life. Furthermore, this thesis describes social and nursing services briefly, in which are also described assumptions for doing social worker job and worker in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LANG, Max. Užívání moci pracovníky v pečovatelském domě v Bílině. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická