Karel Mitrenga

Bachelor's thesis

Zhodnocení účinnosti NV 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Evaluation of Efficiency of Government Order 91/2010 on Conditions of Fire Safety in Operation of Chimneys, Flues and Fuel Appliances
Abstract:
Mitrenga, K. Zhodnocení účinnosti č. NV 91/2010 S., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014 Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení účinnosti č. NV 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, především podle bilance …more
Abstract:
Mitrenga, K. Zhodnocení účinnosti č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Bachelor thesis, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014 This thesis is focused at assessing the effectiveness NV n. 91/2010 Sb., terms of fire safety during the operation of chimneys, flues and fuel appliances, primarily by the balance of fires in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Dana Chudová
  • Reader: Kamil Klár

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu