Jan Pluhař

Diplomová práce

Sorbenty na bázi popílků

Fly ash-based sorbents
Anotace:
V ČR ročně vzniká asi 10 mil. tun popílku z energetických provozů. Pouze jedna třetina nachází další uplatnění. Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda existuje možnost využití elektrárenského popílku jako sorpčního materiálu pro zachytávání oxidu uhličitého. Byly odzkoušeny metody chemické modifikace uhlíkatých podílů zahrnující oxidaci, nitraci a zavedení aminoskupiny.
Abstract:
About 10 million tons of fly ash are released from power plants in the Czech Republic each year. Only one third of these finds further use. The aim of my thesis was to determine the possibility of further use of fly ash as a sorption material for CO2 capture. Methods of chemical modification carbon units, including oxidation, nitration, and the introduction of aminogroups were examinated.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Pánek
  • Oponent: Radim Škuta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Chemické inženýrství

Práce na příbuzné téma