Petr Štika

Diplomová práce

Bezpečnostní studie rizik při akcích pořádaných v objektu zimního stadionu

Safety studies of risks in events held in the building of winter stadium
Anotace:
ŠTIKA, Petr. Bezpečnostní studie rizik při akcích pořádaných v objektu zimního stadionu. Ostrava, 2017, 68 s. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová práce se zabývá bezpečnostní studií rizik, které mohou nastat při pořádaných akcích v objektu zimního stadionu, k …více
Abstract:
ŠTIKA, Petr. Safety studies of risks in events held in the building of winter stadium. Ostrava, 2017, 68 p. Diploma thesis. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Security Services. Supervisor Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. The diploma thesis is focused on safety study of risks, that may occur during events held in the building of winter stadium, to achieve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Stanislav Lichorobiec
  • Oponent: Jaroslav Rada

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku