Eva PROKŠOVÁ

Bachelor's thesis

Doporučená výživa v průběhu těhotenství

Recommended nutrition during pregnancy
Anotácia:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit informovanost a postoj těhotných žen o stravovacích návycích v průběhu těhotenství. Zda jsou ženy dostatečně informovány o této problematice, dodržují výživová doporučení a řídí se jimi. Metodika: Průzkum probíhal pomocí kvantitativního šetření formou nestandardizovaného dotazníku složeného z 21 otázek. Průzkumný soubor tvořilo 110 těhotných respondentek. Průzkum byl realizován …viac
Abstract:
Objective: The aim of the work was to find information and attitude of pregnant women about eating habits during pregnancy. Whether women are well informed about this issue, they follow nutritional recommendations and follow them. Methodology: The survey was conducted through a quantitative survey in the form of a non-standardized questionnaire consisting of 21 questions. The survey consisted of 110 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2018
  • Vedúci: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKŠOVÁ, Eva. Doporučená výživa v průběhu těhotenství. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta