Petr Pištek

Bakalářská práce

Posouzení průjezdnosti okružních křižovatek jízdními soupravami typu LHV

Assessment of Passability of Roundabouts by Vehicles Type LHV
Anotace:
Práce je studií, která je zaměřena na posouzení průjezdnosti okružních křižovatek jízdními soupravami typu LHV. První část této práce se zabývá teorií, která se týká okružních křižovatek a silničních vozidel. Téma silničních vozidel je především směřováno na nákladní vozidla a jízdní soupravy. Druhá část práce pojednává o praktické fázi a je zaměřena na volbu jízdních souprav a volbu okružních křižovatek …více
Abstract:
The work is a study that focuses on the assessment of passability of roundabouts by Vehicles Type LHV. The first part of this work deals with theories concerning roundabouts and road vehicles. The theme of road vehicles is primarily directed on trucks and vehicle combinations. The second part deals with the practical stage, and is focused on the choice of vehicle combinations and the choice of roundabouts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby