Theses 

Moderní metody rozvoje lidských zdrojů – Bc. Renata Hrabáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Renata Hrabáková

Diplomová práce

Moderní metody rozvoje lidských zdrojů

Modern Methods of Human Resource

Anotace: Diplomová práce pojednává o moderních metodách rozvoje lidských zdrojů, které jsou důležité pro rozvoj zaměstnanců a jsou jedním z předpokladů pro udržení klíčové pozice firmy na trhu a eliminace rizika konkurence. Správné nastavení systému vzdělávání a využívání moderních metod rozvoje dovedností a znalostí zaměstnanců je důležité pro splnění cílů ze strany akcionářů a zaměstnavatele. V samostatných kapitolách se práce věnuje vymezení a definování základních pojmů v oblasti moderních metod rozvoje lidských zdrojů, významu a cílům rozvoje zaměstnanců, metodám a postupům rozvoje a v neposlední řadě motivaci. Praktická část je věnovaná výzkumu formou dotazníkového šetření, jež byly vyplněny respondenty přímo za účelem této práce a následné analýzy, jejímž cílem je ověření využívání metod rozvoje lidských zdrojů a navržení možných zlepšení. Organizaci byla navržena doporučení.

Abstract: This thesis deals with modern methods of human resource development, which are important for staff development and are one of the key prerequisites for maintaining a company's key market position and eliminate the risks of competition. The correct setting of the training system and the use of modern methods of developing skills and knowledge of employees is important in order to meet the objectives of the shareholders and the employer. In separate chapters the thesis deals with the definition and specification of basic concepts in modern methods of human resource development and the importance of employee development goals, methods and procedures and also motivation. The practical part is dedicated to research in form of a questionnaire survey, which was completed by respondents specifically for the purpose of this work and subsequent analysis, the aim of which is to verify the use of the methods of human resources development and suggest possible improvements. The organization was then given recommendations.

Klíčová slova: Metody vzdělávání, motivace, lidské zdroje, formy vzdělávání, zaměstnanci, systém vzdělávání, rozvoj potřeb zaměstnanců, kompetence. Methods of trainging, motivation, human resources, forms of training, employees, training system, employees development needs, competencies.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz