Adam Kratochvíl

Diplomová práce

Konstrukční řešení zvedací jednotky zařízení pro manipulaci s pacienty

Design of the Lifting Unit of Manipulating Equipment for Patients
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednotky pro manipulaci s imobilními pacienty s drážkou ve stropě. Na základě internetové studie bylo vytvořeno několik variant možných řešení. Z nich byla vybrána jedna optimální varianta, která byla v další části detailně rozpracována. V konstrukčním řešení zařízení je zahrnut také návrh vhodného způsobu napájení pomocí trolejové kolejnice. Poslední …více
Abstract:
The master thesis deals with a constructional design of a unit for manipulation with immobile patients, with an overhead ceiling track. Based on the internet study, several possible solution alternatives were suggested. Than one optimal alternative was subsequently selected and in detail elaborated on in the next part of the thesis. The design also comprises a suitable power supply by a trolley rail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Vladimír Mostýn
  • Oponent: Zdeněk Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Robotika