Theses 

Věrnostní programy jako nástroj marketingové komunikace firem v ČR – Bc. Kateřina Hálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Hálová

Diplomová práce

Věrnostní programy jako nástroj marketingové komunikace firem v ČR

Loyalty programs as a marketing communication tool of companies in the Czech Republic

Anotace: Diplomová práce se zabývá zákaznickou loajalitou a věrnostními programy firem na českém trhu. Cílem diplomové práce je popsat rozsah využívání věrnostních programů firmami v České republice a provést marketingový výzkum ve vybraném odvětví, který by zjišťoval míru účinnosti tohoto nástroje marketingové komunikace. První část je věnována základním teoretickým východiskům, která se týkají především marketingové komunikace, budování vztahů se zákazníky a věrnostních programů. V praktické části byl proveden marketingový průzkum trhu s drogistickým zbožím zaměřený na věrnostní programy vybraných drogistických řetězců. Na základě sekundárních dat a z provedeného primárního výzkumu je patrné, že věrnostní program je nástrojem, který v případě správného nastavení funguje jako účinný nástroj marketingové komunikace a může obchodníkům významně pomoci při posilování zákaznické věrnosti. V budoucnu lze očekávat, že se věrnostní programy budou stále vyvíjet a stanou se ještě mocnějším a dynamičtějším marketingovým nástrojem.

Abstract: This diploma thesis deals with customer loyalty and loyalty programs of companies on the Czech market. The aim of this thesis is to describe the extent of use of loyalty programs by companies in the Czech Republic and to make marketing research in the chosen sector, which would determine the effectiveness of this marketing communication tool. The first part is focused on basic theoretical resources related to marketing communication, Customer Relationship Management and loyalty programs. The practical part consists of a drugstore market marketing research, which is focused on loyalty programs of chosen drugstore chains. Based on secondary data and primary research, it is clear that a loyalty program is a tool that, if set up correctly, works as an effective marketing communication tool and can help marketers strengthen customer loyalty. In the future, loyalty programs can be expected to continue to grow and become a more powerful and dynamic marketing tool.

Klíčová slova: marketingová komunikace, Customer Relationship Management, loajalita, věrnostní program, věrnostní karta, benefit

Keywords: marketing communication, Customer Relationship Management, loyalty, loyalty program, loyalty card, benefit

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Jahodová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.savs.cz/zp/3916 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz