Theses 

Stresové reakce rostlin po expozici nanočásticím oxidů kovů – Eva Olšovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Bakalářský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanotechnologie

Eva Olšovská

Bakalářská práce

Stresové reakce rostlin po expozici nanočásticím oxidů kovů

Stress reactions of plants following metal oxide nanoparticle exposure

Anotace: Ke stanovení míry fyziologického stresu v buňkách známého biomonitoru Pleurozium schreberi, byla vybrána titrační metoda stanovení kyseliny askorbové. Obsah kyseliny askorbové bylo stanoveno ve vzorcích mechu, které byly po dobu pěti týdnů vystaveny suspenzi nanočástic ZnO, za pomocí 2 % kyseliny metafosforečné a titračního činidla 2,6-dichlorfenolindofenolu. Dále bylo rovněž sledováno ovlivnění míry vyvolaného stresu v závislosti na různých podmínkách, kterým byl mech během experimentu vystaven. Míra vyvolaného stresu byla u všech vzorků závislá jak na podmínkách experimentu, tak zdali vzorky byly exponovány nebo nikoli. Metoda je vhodnou částí biomonitoringu znečištění nanočásticemi.

Abstract: To determine the degree of physiological stress in the cells of the known biomonitor Pleurozium schreberi, the titration method for the determination of ascorbic acid was chosen. The ascorbic acid content was determined in moss samples that were exposed to a suspension of ZnO nanoparticles for 5 weeks with 2% metaphosphoric acid and 2,6-dichlorophenolindophenol titration reagent. In addition, the effect of the stress-induced rate was monitored, depending on the different conditions the moss experienced during the experiment. The rate of stress induced in all samples was dependent both on the conditions of the experiment and whether or not the samples were exposed. The method is a suitable part of biomonitoring of nanoparticle pollution.

Klíčová slova: Pleurozium schreberi, kyselina askorbová, titrační metoda, nano-ZnO, stres

Keywords: Pleurozium schreberi, ascorbic acid, titration, nanoparticles-ZnO, stress

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Oldřich Motyka
  • Oponent: Lucie Chlebíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:32, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz