Theses 

Spotrebiteľ z pohľadu európskeho medzinárodného práva súkromného a procesného – Mgr. Ivan Cisár, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Ivan Cisár, Ph.D.

Diplomová práce

Spotrebiteľ z pohľadu európskeho medzinárodného práva súkromného a procesného

Consumer in the Light of the European Private International and Procedure Law

Abstract: Consumer´s protection affects everyman´s life. The development of single market in the European Union increases also the number of the cross-border consumer relations. In my master´s thesis I analyses the level of protection provided to the consumer entering the cross-border relation with retailer by the European private international law. The basic aim of the consumer´s protection is to balance the position of the consumer (the weaker party) and the retailer. The procedural protection is provided by the Brussels I regulation. The conflict-of-law protection will be provided by the Rome I regulation with the protection clauses in the directives. The protection is provided only in specified cases and is not covering all possible consumer contracts. Rules of EPIL only designate the governing law which states the rights and obligations for the parties and determine which court has the international jurisdiction. However these rules apply only in specified cases. The possibilities of the EPIL to protect the consumer are limited.

Abstract: Spotrebiteľská problematika sa týka každého. S rozvojom jednotného trhu v rámci Európskej únie sa zvyšuje aj počet cezhraničných spotrebiteľských vzťahov. Vo svojej diplomovej práci analyzujem úroveň ochrany, ktorá je poskytovaná spotrebiteľovi vstupujúcemu do cezhraničného vzťahu s dodávateľom v rámci európskeho medzinárodného práva súkromného. Základným cieľom spotrebiteľskej ochrany je vyrovnávať postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany s dodávateľom. Ochranu v procesnej oblasti EMPS poskytuje nariadenie Brusel I. Ochranu prostredníctvom kolíznej úpravy bude v blízkej budúcnosti poskytovať nariadenie Rím I spolu s ochrannými ustanoveniami smerníc. Ochrana je poskytovaná len vo vymedzených prípadoch a nepokrýva všetky možné spotrebiteľské zmluvy. EMPS umožňuje len vymedziť, ktorý právny poriadok sa použije na určenie vzájomných práv a povinností medzi spotrebiteľom a dodávateľom a zároveň určuje, ktorý súd má medzinárodnú právomoc, avšak len vo vymedzených prípadoch. Možnosti EMPS pri ochrane spotrebiteľa sú preto obmedzené.

Klíčová slova: Európske medzinárodné právo súkromné, EMPS, ochrana spotrebiteľa, nariadenie Brusel I, nariadenie Rím I, ochranné ustanovenia smerníc European private international law, EPIL, consumer´s protection, Brussels I regulation, Rome I regulation, protection clauses in directives (“Drittstaatenklausel”)

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:01, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz