Petr Lukáš

Doctoral thesis

Structural XML Query Processing

Structural XML Query Processing
Anotácia:
Tato práce se zabývá zpracováním dotazů na strukturu XML dat. Tyto dotazy definují predikáty na uzly XML dokumentu a strukturální vztahy, které musí být mezi těmito uzly splněny. Dotazy na strukturu XML dat jsou obvykle modelovány pomocí větvených dotazů (TPQ - Twig Pattern Query). Existuje mnoho typů TPQ; tato disertační práce uvažuje model TPQ rozšířený o definici výstupních a nevýstupních uzlů, …viac
Abstract:
This thesis deals with the processing of structural XML queries which specify predicates on XML nodes and structural relationships that have to be satisfied between them; the structural XML queries are often modeled by a twig pattern query (TPQ). A lot of TPQ types have been proposed; this work takes into account a TPQ model extended by a specification of output and non-output query nodes since it …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 10. 2019
  • Vedúci: Michal Krátký
  • Oponent: Miloš Kudělka, Dušan Kolář, Irena Holubová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doctoral programme / odbor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika