Bc. Petra Malá

Bakalářská práce

Zkoumání a porovnání podmínek odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění

Research and comparision conditions of professional skills to drive motor vehicles.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem podmínek k získání řidičského oprávnění na našem území od roku 1950. Zabývá se popisem právních předpisů v daném období, které se zabývají oblastí autoškolství. Dále je zde popsán systém zkoušení žadatelů o řidičské oprávnění ve vybraných evropských státech. V závěru práce je pak nastíněna možná reforma autoškolství, která je pro příští roky nezbytná.
Abstract:
This bachelor work deals with development conditions for obtaining a driving license in our country since 1950. It describes the legislation in this period, dealing with areas about driving schools. Furthermore, there is described a system of testing applicants for a license in several European countries. There is proposed the reform of driving school system in the end of this work. This reform is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Miloš Charbuský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malá, Petra. Zkoumání a porovnání podmínek odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní