Bc. Matěj Řičánek

Diplomová práce

Product placement - komparace právních úprav v rámci vybraných zemí EU

Product Placement - Comparison of Legislation in Selected Countries of the EU
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza právní regulace umístění produktu v České republice a její komparace s právní úpravou ve Velké Británii. Úvodní část práce stručně vymezuje základní pojmosloví včetně nejčastějších forem umístění produktu. Následně je detailně rozebrána právní úprava jak z hlediska veřejnoprávního (tj. z pohledu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákona …více
Abstract:
The subject of this thesis is the analysis of the legal regulation of product placement in the Czech Republic and its comparison with legislation in the United Kingdom. The introductory part briefly defines the basic terminology including the most common forms of product placement. Subsequently, a detailed analysis of the legal regulation is performed from the perspective of public (ie. Radio and Television …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta