Lukáš Meisner

Bakalářská práce

Technologické řešení podlah v bytovém domě

Technological solution of floors in the residential building
Anotace:
MEISNER, Lukáš, Technologické řešení podlah v bytovém domě: Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2019, Vedoucí práce: Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D. Předmětem bakalářské práce je provedení části projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení pro budovu bytového domu. Stavba se nachází v k.ú. Dolní Marklovice na parcele …více
Abstract:
MEISNER, Lukáš, Technological soulution of floors in the residental building: Bachelor thesis. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Construction, 2019, Supervisor: Ing. Kateřina Kubenková Ph.D. The subject of the bachelor thesis is execution of the part of the project documentation in the stage for the building permition of residental building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Kateřina Kubenková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava