Václav Kahánek

Bakalářská práce

Konstrukce mobilního výukového korečkového dopravníku

Design of Learning Bucket Conveyor
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního korečkového dopravníku. V první části práce je rešerše korečkových dopravníků, jejich rozdělení a popis jednotlivých součástí. Dále také popisuje tok dopravovaného materiálu v těchto dopravnících. V další části bylo navrhnuto pohonné ústrojí s dvěmi řetězovými koly. Napínací zařízení je řešeno pomocí šroubů, které se nacházejí ve speciálních ložiskových …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with designing a learing bucket conveyor. The first part presents a research of buckets conveyors, their classification and description of individual components. It also describes the mechanisms behind a material flow of these conveyors, followed by a concept of a driving part with two sprockets. The take up device is equipped by screws which are located in special bearing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Robert Brázda
  • Oponent: David Frydrych

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem