Mgr. Natália Lesičková

Bachelor's thesis

Vplyv inštitucionalizácie na seniorov

The impact of institutionalization on seniors
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of the impact of institutionalization on seniors living in a retirement home. Data collection was carried out in the form of qualitative research, through recorded interviews of own design. It has been found that institutional care is, on the one hand, a restriction of living space ar activities for seniors and, on the other hand, it provides thm with security …more
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na problematiku vplyvu inštitucionalizácie na seniorov žijúcich v domove dôchodcov. Zber dát bol realizovaný formou kvalitatívneho výskumu, prostredníctvom nahrávaných rozhovorov vlastnej konštrukcie. Bolo zistené, že inštitucionálna starostlivosť predstavuje pre seniorov na jednej strane obmedzenie životného priestoru či aktivít, na druhej strane im prináša istotu v podobe …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2020
  • Supervisor: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse