Theses 

Náhrada škody poškozeným z Odpovědnostního pojištění podle NOZ (nový obč.anský zákoník) – Bc. Martin Plešingr

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Plešingr

Diplomová práce

Náhrada škody poškozeným z Odpovědnostního pojištění podle NOZ (nový obč.anský zákoník)

Compensation to victims of liability insurance by new Civil Code

Anotace: Diplomová práce Náhrada škody poškozeným z Odpovědnostního pojištění podle NOZ (nový občanský zákoník)je zaměřena do oblasti náhrady nemajetkové újmy, především újmy na přirozených právech člověka. Práce se zabývá analýzou pojistných událostí z pojištění odpovědnosti, jejich četností a výší pojistných plnění. Dále popisuje základní druhy pojistných produktů pro pojištění odpovědnosti a věnuje se podstatným pojmům ze sféry náhrady újmy, jednotlivým druhů újmy a způsobu stanovení výše náhrady a to jak podle stávajícího občanského zákoníku č.89/2012 Sb., tak podle předchozího občanského zákoníku a zákoníku práce . Na základě porovnání výpočtů pak shrnuje rozdíly ve výši náhrad a uvádí dopady Nového občanského zákoníku do odvětví.

Abstract: Diploma thesis compensation to victims of liability insurance under the knife (new Civil Code) is focused in compensation for non-pecuniary damage, particularly damage to the natural rights of man. The paper analyzes the claims of the insurance, the frequency and amount of claims. It describes the basic types of insurance products for insurance and pays the essential concepts from the sphere of compensation, various kinds of injury and manner of determining the amount of compensation, both under the current Civil Code No. 89/2012 Coll., As under the previous Civil Code and the Code work. Based on comparison of calculations summarizes the differences in the amount of compensation and indicates the effects of the New Civil Code for the industry.

Klíčová slova: Všeobecná odpovědnost, předepsané pojistné, vyplacené pojistné plnění, kmenové pojistné, počet vyřízených pojistných událostí, počet nevyřízených pojistných událostí, náklady na pojistná plnění celkem, zdraví, poškození zdraví, bolest, bolestné, ztížení společenského uplatnění, odškodnění, újma, majetková, nemajetková, právo, výpočet, plnění.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 16:42, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz