Jiří Fogaraši

Diplomová práce

Návrh proudového kompresoru pro ohřev napájecí vody, kde pracovní kapalinou je voda z napájecí předlohy a nasávanou parou je sytá pára z bubnu parního kotle

Proposal Turbojet Compressor for Warming-up Feed-water, where Working Liquid is Water from Feeding Model and Sucker by Steam is Sick of Vapour from Diamond Steam-boiler
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem konkrétního proudové přístroje, pro zapojení v teplárně jako havarijní náhrada vysokotlakého ohřevu napájecí vody pro teplárenský kotel. Teoretická část rozebírá jednotlivé části proudového přístroje, což je dýza, směšovací komora a difuzor, tedy fyzikální děje, jež v nich probíhají. Tyto procesy uvádím jak na schématech tak v diagramech. Praktická část mé práce ukazuje …více
Abstract:
Thesis is dealing with a proposal of specific turbojet compressor in aplication of substitute for high preassure heat exchanger for warming-up feed water for diamond steam-boiler. Theoretical part analyzes every single part of turbojet machine such as nozzle, mixing chamber and diffuser as well as physical processes inside of them. These processes are shown in schemes and diagrams. Practical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Kamil Kolarčík
  • Oponent: Jiří Míka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení

Práce na příbuzné téma