Theses 

Prevention of health damage as a result of terrorism, political violence and its impact on civil population, with special focus on women – Mgr. Yuliya Lyamzina, MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Mgr. Yuliya Lyamzina, MBA

Disertační práce

Prevention of health damage as a result of terrorism, political violence and its impact on civil population, with special focus on women

Prevention of health damage as a result of terrorism, political violence and its impact on civil population, with special focus on women

Anotace: Hlavním cílem práce bylo zjistit stav duševního a fyzického zdraví civilních žen obyvatelek zemí postižených ozbrojeným konfliktem, politickým násilím nebo terorismem. Pilotní studie byly provedeny v sedmi zemích vybraných podle předem stanovených kriterií. Sebraly se demografické údaje, měření úrovně úzkosti, deprese a data o výskytu posttraumatické stresové poruchy. Hlavním předpokladem- hypothesou (hypotézou) bylo, že ženy ve všech sedmi zemích jsou vystaveny více či méně podobným traumatickým událostem, a proto budou mít více či méně podobný výskyt post-traumatického syndromu (PTDS), který bude rovnoměrně rozdělen bez ohledu na to, odkud jsou, jaké praktikuji náboženství, apod.). Ženy nahlásili velmi vysokou expozici různým traumatickým událostem. Nejhorší hlášenou životní události byl vojenský boj, nebo válečná zóna, následovaly života-ohrožující onemocnění, vážné nehody, požáry nebo výbuchy, mučení a věznění. Například kolem 22% žen osobně zažily vraždu vlastních děti nebo manželů, asi 47% zažilo osobně traumatické události. Z celkového vzorku, 81% žen se prokázala přítomnost posttraumatického syndromu, z nich 16,7% mělo příznaky tohoto syndromu a u 83,3% je přítomnost PTDS pravděpodobně celoživotní. Osmnáct procent žen zároveň trpí středně těžkou až těžkou depresí a dalších 18% těžkou depresí. Úroveň úzkosti také byla velmi vysoká a dosáhlá v literatuře předpokládaného, doporučeného bodu průměru <1,75 pro HSCL-10 a HSCL-15 v 5 ze sedmi zemí, a <2,25 pro HSCL-25 (Mollica et al., 1987). Tak extrémní výskyt příznaků deprese, úzkosti a PTSD syndromu potvrzuje naši hypotézu, která koreluje s nálezy z konfliktních oblastí, jako je např. Afghánistán, Bosna, Sierra Lyone, pověstné svou brutalitou. Práce potvrdila, tři ze čtyř formulovaných hypotézy. Za prve, deprese, úzkost a PTDS se vyskytují u žen civilistek, kteří nejsou "přímé oběti" násilí. Za druhé, Druhá - civilní ženy trpí sociálními traumaty, způsobené násilným prostředím a permanentním strachem, ve kterém jsou nuceni žít, za třetí, že PTSD byl a je přítomen, a je distribuován více či méně podobným způsobem. V kontrastu s několika studií jsme nepotvrdili korelaci přítomnosti PTSD s věkem, vzděláním, rodinným stavem, sociálními podmínkami nebo současnými životními podmínkami studovaných žen. Následující diskuse se zaměřuje například na otázky důvěryhodnosti odpovědi, traumatické události a frekvenci výskytu PTSD. Pozornost je také věnována problémům sebevražedného chování ve vztahu s PTSD, výživové zvyklosti ve vztahu výskytu PTSD nebo ekonomické náklady různých typů násilí.

Abstract: The main aim of this doctorate thesis was to find out the status of mental and physical health of civilian women, living in conflict affected areas. Pilot studies were conducted in seven selected countries in order to collect demographic information and to measure the level of anxiety, depression and possible posttraumatic stress disorder. We hypothesized that women in all seven countries are exposed to more or less traumatic events and will have a more or less similar distribution of PTSD (Regardless of their nationality, origin, background, religion, etc.) The women showed a very high exposure to different traumatic events. The worst reported event was military combat or war zone, followed by life-threatening illness, serious accident, fire or explosion, torture and imprisonment. Around 22% of women had seen their children or husband being killed, around 47% have experienced personally traumatic events. From the total sample, 81% of women showed PTSD symptoms, from them 16,7% had current PTSD symptoms and 83,3% PTSD lasting more than one year. 18% of women also suffering from moderate to severe levels of depression and 18% from a severe level of depression. Levels of anxiety were also very high and have reached recommended cut-off point for mean <1.75 for HSCL-10 and HSCL-15 in 5 out of 7 countries and < 2.25 for HSCL-25 (Mollica et al., 1987). With such extreme numbers of depression symptoms, anxiety and PTSD, our findings correlate with findings from areas such as Afghanistan, Bosnia, Sierra Leone, which are known for its brutality. The thesis has confirmed three out of four formulated hypotheses. First of all that depression, anxiety and PTDS is occurring among women-civilians who are not “direct victims” of violence. Secondly that civilian women are suffering from social trauma because of a violent environment and permanent fear in which they are forced to live, and third that PTSD was present and is distributed more or less in similar way. In contrast to several other studies we could not confirm a correlation between PTSD and age, education level, marital status, social or living conditions. The following discussion focuses on credibility issues, traumatic events and PTSD occurrence. It also pays attention to such issues as suicidal behavior in relationship with PTSD, nutrition aspects versus PTSD or economic costs of different types of violence.

Keywords: prevention, violence, civilian women, traumatic event, depression, anxiety, PTSD.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:20, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz