Theses 

Risk management a optimalizace rizik produkce – Bc. Vladimír Zeman, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A

Bc. Vladimír Zeman, DiS.

Diplomová práce

Risk management a optimalizace rizik produkce

Riskmanagement and Optimization of Production Risks

Anotace: Cílem této diplomové práce je zhodnocení a vyhodnocení rizik a posouzení těchto rizikových faktorů Zemědělského družstva Klapý s následným návrhem na optimalizaci na základě získaných údajů z let 2009 až 2014. Dalším dílčím cílem je zhodnocení finanční situace družstva. Tato práce je rozdělena na dvě části. První je teoretická část (metodologická), ve které je vysvětleno, co je to riziko. Popsány zde jsou klasifikace rizik, finanční analýza, měření a určování rizik. Také zde jsou uvedeny zdroje informací, ze kterých bylo vycházeno. Ve druhé části je popsána historie družstva a jeho postavení na trhu. Poté byla provedena strategická analýza a pak už následuje finanční analýza nejdůležitějších ukazatelů, jako jsou ukazatelé aktivity, rentability, likvidity, které jsou rozebrány a následně vyhodnoceny. Pak již následuje strategická analýza, analýza PESTLE a vyhodnocení rizikových faktorů na principu prioritizace s návrhem na optimalizaci. Poslední kapitolou je závěr a konečné hodnocení celé práce, všech získaných informací a zkušeností. Na základě toho je vynesen konečný verdikt na situaci a zdraví podniku.

Abstract: The aim of this thesis is to evaluate and assess the risks and assess these risk factors Agricultural cooperative Klapý followed by a design to optimize the data gathered from the years 2009 to 2014. Yet another objective is to evaluate the financial situation of the cooperative. This work is divided into two parts. The first part is theoretical (methodological), which explained what the risk. Described here are the risk classifications, financial analysis, measuring and identifying risks. Also here are the sources of information from which it was started. The second part describes the history of the cooperative and its market position. After that was done, strategic analysis, and then followed by analysis of the main financial indicators such as activity indicators, profitability, liquidity, which are analyzed and subsequently evaluated. Then follows a strategic analysis, PESTLE analysis and evaluation of risk factors on the principle of prioritization with a proposal for optimization. The last chapter is the conclusion and final evaluation of the entire work, all the acquired information and experience. On this basis, we delivered the final verdict on the situation and health.

Klíčová slova: riziko, finanční analýza, opatření, hodnocení rizika, analýza rizika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Čapek
  • Oponent: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:08, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz