Theses 

Služební pistolové střelivo ráže 9 mm Luger a jeho účinky v cíli – Zdenko Vachálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Zdenko Vachálek

Bakalářská práce

Služební pistolové střelivo ráže 9 mm Luger a jeho účinky v cíli

Pistol Duty Ammunition of Calibre 9 mm Luger and its Effects on Target

Anotace: Cílem bakalářské práce je analýza pistolového střeliva ráže 9 mm Luger, určeného pro služební účely policie. Práce je rozdělena do šesti logicky spojených častí. První část se zabývá historií náboje, jeho konstrukcí dle norem a taky jeho rozdělením podle způsobu použití. Druhá část obsahuje přehled dostupných nábojů na trhu spolu s popisem jejich vlastností. Třetí část práce zahrnuje přehled základních technických a balistických charakteristik nábojů a rovněž výpočetní vztahy. Čtvrtá část je soustředěná na účinky nábojů v cíli a metody jejich vyhodnocení. Tato část je spojena s experimentálním stanovením ranivého a průbojného účinku vybraných nábojů. Závěrečná část práce je soustředěná na navrhnutí kritéria hodnocení balistických a funkčních vlastností porovnávaných nábojů a jejich vzájemné porovnání. Přínosem práce je porovnání dostupných služebních nábojů a hodnocení jejich vhodnosti pro služební účely.

Abstract: The aim of Bachelor thesis is the analysis of the 9 mm Luger pistol – ammunition intended for official police purposes. The bachelor thesis is divided into six logically related chapters. The first chapter deals with a history of projectile, its construction scheme according to standards and also with a classification according to the application method. The second chapter provides an overview of the available cartridges on the market along with a description of their characteristics. The third part of the thesis includes an overview of basic technical characteristics and ballistic projectiles as well as their computational relations. The fourth section focuses on the effects of bullets on the target and methods of. This chapter is associated with the experimental determination of wounds and aggressive effects of selected projectiles. The final part of the work is concentrated on designing evaluation criteria ballistic and functional properties compared projectiles and their comparison. Contribution of this thesis is to compare the available service ammunition and assess their suitability for professional purposes.

Klíčová slova: Pistolové střelivo, policejní účely, 9 mm Luger, účinky nábojů

Keywords: Pistol ammunition, police purposes, 9 mm lugr, the effects of bullets

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Komenda
  • Oponent: Michal Kovařík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:35, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz