Theses 

SWOT analýza podnikatelského subjektu – Bc. Martin Sviták

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Sviták

Bachelor's thesis

SWOT analýza podnikatelského subjektu

SWOT analysis of enterprise

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem SWOT analýza, tj. analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. V teoreticko-metodologické části je vymezen marketing, situační analýza, blízké a vzdálené prostředí, marketingový mix, SWOT analýza a postupu při její tvorbě. V praktické části se práce zabývá aplikací teoretických poznatků na konkrétní situaci státního podniku LOM PRAHA. Tento podnik se zabývá komplexním zabezpečením životního cyklu vrtulníků modelové řady Mi-8/17/24 a výcvikem leteckého a pozemního personálu. Praktická část práce se dále zabývá analýzou marketingového mixu, zákazníky, dodavateli, konkurenty, ekonomickou situací podniku a SWOT analýzou. Cílem této práce je provést SWOT analýzu, z které bude možné určit silné nebo slabé stránky zkoumaného podniku a odhalit vnější příležitosti nebo rizika. Druhotným cílem je, aby doporučení vzniklé ze SWOT analýzy mohly být využity managementem podniku ke stanovení strategických rozhodnutí.

Abstract: This bachelor thesis is aimed at SWOT analysis, i.e. analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats. In the theoretical and methodological parts there are defined: definitions of marketing, the situation analysis, micro and macro environments, marketing mix, the SWOT analysis and the procedure of its elaboration. In the application part, the thesis is focused on applying the theory on a particular situation at LOM PRAHA state enterprise. This company is focused on life-cycle support of Mi-8/17/24 helicopters family and training of air and ground personnel. This part also deals with the analysis of marketing mix, customers, suppliers, competitors, economic situation and SWOT analysis. The goal of the thesis is the SWOT analysis performance from which it will be possible to determine the strengths and weaknesses of the company and to detect external opportunities and threats. The secondary objective is that the recommendations developed from the SWOT analysis could be utilized by the company management in order to make strategic decisions.

Keywords: SWOT analýza, Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti, Hrozby, Marketingový mix, Produkt, Cena, Místo, Propagace, Lidé, Státní podnik LOM PRAHA SWOT analysis, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, Marketing mix, Product, Price, Place, Promotion, People, Process, LOM PRAHA state enterprise

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 00:48, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz