Tomáš Siuda

Diplomová práce

Návrh metodiky pro klasifikaci tunelů z hlediska ADR pro přepravu nebezpečných látek

A Proposal for the Method of Tunnel Classification according to ADR for Hazardous Material Transport
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou silničních tunelů, které je nutné dle dohody ADR pro přepravu nebezpečných látek v České republice nově klasifikovat a zařadit do příslušných kategorií. Problematika vyplývající z tohoto zadání je velice rozsáhlá, a proto jsem se ji pro lepší orientaci snažil setřídit do jednotlivých ucelených bloků. V úvodní části této práce se zabývám a krátce popisuji současnou …více
Abstract:
The dissertation is focused on road tunnels, which need to be, according to an ADR agreement about transportation of hazardous material in the Czech Republic, newly classified into appropriate categories. Issue resulting from this task is exclusive and therefore I sorted it into individual chapters for better orientation. In the introduction of this dissertation I focus and shortly describe the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jana Drgáčová
  • Oponent: Jan Peterek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava