Jana Staňková

Diplomová práce

Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na vývoj úvěrů se selháním z kreditních karet v České republice

Evaluation of the Impact of Selected Factors on the Development of Non-performing Loans from the Credit Cards in the Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnocení vlivu vybraných faktorů na vývoj úvěrů se selháním z kreditních karet v České republice a následná predikce budoucího vývoje v této oblasti. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první je věnována úvodu a pátá závěru práce. Ve druhé kapitole je popsána problematika péče o finanční stabilitu v České republice a také český trh s platebními kartami. Třetí kapitola …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the impact of selected factors on the development of non-performing loans from the credit cards in the Czech Republic and to predict future development in this area. The thesis is divided into five chapters, the first one is devoted to the introduction and the fifth one to the conclusion of the thesis. There are described the issues of financial stability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2018
  • Vedoucí: Aleš Melecký
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava