Milan Kanči

Diplomová práce

Hodnocení náchylnosti hořlavých kapalin k samovznícení podle poměru teploty vznícení a vzplanutí

Evaluation of Susceptibility to Spontaneous Combustion of Combustible Liquids according to FP/AIT Ratio
Anotace:
Požáry hořlavých kapalin způsobené samovznícením nejsou často zaznamenávány, přesto by se takto vzniklým požárům měla věnovat jistá pozornost. Pochopení tohoto jevu komplikuje skutečnost, že k němu dochází u různých materiálů, pevných i kapalných, ale také za různých vhodných podmínek, za kterých samovznícení vzniká. V teoretické části své diplomové práce jsem uvedl několik případů velkých požárů vzniklých …více
Abstract:
Fires of flammable liquids that are caused by spontaneous combustion are often not recorded, yet such fires should be given some attention. Understanding of this phenomenon is complicated by the fact that it occurs in various materials, solids and fluids, but also in various suitable conditions in which spontaneous combustion occurs. In the theoretical part of my thesis some cases of major fires that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Hana Věžníková
  • Oponent: Lenka Herecová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava