Theses 

Zadluženost obcí v Jihomoravském kraji – Ing. Martin Hudec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Ing. Martin Hudec

Bakalářská práce

Zadluženost obcí v Jihomoravském kraji

Municipal Indebtedness in the South Moravian Region

Anotace: Bakalářská práce „Finanční kapacita obcí ve vybraném kraji“ se zaměřuje na zhodnocení finanční kapacity obcí v Moravskoslezském kraji. Cílem práce je zjištění finanční kapacity obcí s použitím vhodných ukazatelů finanční analýzy a vyhodnocení jejich finanční situace v letech 2011–2013. Práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola je zaměřena na definici pojmu finanční kapacita na základě obdobných pojmů z odborné literatury. Druhá kapitola se zabývá rozpočtovým hospodařením obcí v České republice. Následující kapitola se věnuje obecnému vysvětlení finanční analýzy. Poslední dvě kapitoly představují praktickou část práce, přičemž kapitola čtvrtá prezentuje výběr ukazatelů hodnotící finanční kapacitu a způsob jejich výpočtů. Poslední kapitola uvádí výsledky jednotlivých ukazatelů.

Abstract: The bachelor thesis „The Financial Capacity of Municipalities in Selected Region“ is focused on evaluating the financial capacity of municipalities in Moravian-Silesian Region. Its goal is to ascertain the financial capacity of municipalities using suitable indicators of financial analysis and evaluation their financial situation in 2011–2013. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter is focused on term definition of financial capacity based on analogical terms from expert literature. The second chapter is dealing with budget management of municipalities in the Czech republic. The following chapter is applied to general explanation of finanacial analysis. The last two chapters represents the practical part whereas the fourth chapter decribes selection of indicators evaluating the financial capacity and the method of their calculation. In the last chapter of separate indicators the results are represented.

Klíčová slova: obec, rozpočet, zadluženost, finanční kapacita, finanční analýza, municipality, budget, indebtedness, financial capacity, financial analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Velinský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:07, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz