Bc. Vanda Endlicherová

Master's thesis

Kárná odpovědnost advokátů

Disciplinary Responsibility of Lawyers
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající systém kárné odpovědnosti advokátů. Práce poskytuje přehled o problematice kárné odpovědnosti advokátů a identifikaci slabých míst. V práci je postupováno od obecných pojmů a informací ke konkrétní aplikaci v praxi. Práce vymezuje odpovědnost, následně kárnou odpovědnost jako takovou a její zařazení mezi ostatní druhy právní odpovědnosti. Součástí práce …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evaluate the current system of disciplinary liability of attorneys. The thesis provides and overview of the issues of disciplinary liability of attorneys and identifies weak points. The thesis proceeds from general terminology and information to specific application in practice. The thesis defines liability, subsequently disciplinary liability as such and its classification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Martin Hapla, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta