Bc. David Tešla

Bachelor's thesis

Kulturné dedičstvo a jeho vpliv na rozvoj cestovného ruchu v meste Stará Ľubovňa.

Cultural heritage and its impact on tourism development in Stará Ľubovňa.
Abstract:
The paper focuses its attention on the issue of cultural heritage tourism in theory and then analyzation of the current situation of the city of Stara Lubovna with the help of marketing research. By summarizing this data I identify strengths and weaknesses of the city as well as new development opportunities and threats from the external environment, which I will process into my SWOT analysis. Simple …more
Abstract:
V práci zameriam svoju pozornosť na problematiku kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu po teoretickej stránke a následne budem analyzovať metódou marketingového výskumu súčasnú situáciu mesta Stará Ľubovňa. Sumarizáciou týchto údajov identifikujem silné a slabé stránky mesta ako aj nové rozvojové možnosti a ohrozenia z vonkajšieho prostredia, ktoré spracujem do analýzy SWOT. Jednoduchá lineárna kolerácia …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Monika Klímová
  • Reader: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze