Theses 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Kuchař - číšník na SOŠ a SOU v Poličce – Bc. Renata Zrůstová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Renata Zrůstová

Diplomová práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Kuchař - číšník na SOŠ a SOU v Poličce

School educational programme in the Cook - waiter specialization in SOŠ and SOU in Polička

Anotace: Anotace Diplomová práce „Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Kuchař – číšník na SOŠ a SOU Polička“ se v části teoretické zabývá kurikulární reformou v oblasti vzdělávání, školskou legislativou, rozborem rámcově vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání a problematikou tvorby školního vzdělávacího programu. Část praktická se zabývá vytvořením konkrétního návrhu školního vzdělávacího programu zaměřeného na odborný výcvik v oboru Kuchař – číšník s jeho specifiky a odlišnostmi, analyzuje problémy při jeho vytváření a snaží se vystihnout ty nejdůležitější kroky tohoto procesu. Další návrh se týká tvorby alternativních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dospělých i modulového programu určeného pro zájmovou činnost dětí základních i speciálních škol. Pozornost je zde věnována vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole, vytvoření podmínek pro kvalitní edukaci těchto žáků. Zkoumán je také současný stav žáků se specifickými poruchami učení na SOŠ a SOU Polička a jsou analyzovány výsledky tohoto šetření.

Abstract: Annotation The diploma work „The school educational programme in the Cook – waiter specialization in SOŠ and SOU in Polička“ in theoretical part considers of curriculum reform in educational field, educational legislation, analysis of the Framework educational programme for vocational training and problems of creating school educational programme. The practical part considers creation project of actual school educational programme specialized on vocational training in the Cook – waiter specialization with its particulars and differences, it analyses possible problems by forming a school education programme and it tries to describe the most important steps of this process. The other project is concerned with creation of lifelong learning projects and learning modules for elementary and special schools. The attention is apllying to education of students with special educational needs at grammary school, creation conditions of the hight-quality education of these students. The present state of the students with specific learning difficulties is investigated in SOŠ and SOU Polička and there are results of the analysis.

Klíčová slova: Klíčová slova Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, kurikulární reforma, reforma školství, klíčové kompetence, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole, specifické poruchy učení, individuální vzdělávací program, alternativní vzdělávací programy pro základní školy i dospělé. Key words National programme of development of education in Czech republic, reform of curriculum, educational reform, key competences, the Framework educational programme, the School educational programme, education of students with special educational needs at grammary school, specific learning difficulties, individual education plan, alternative programme for elementary school and for adults. Klíčová slova Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, alternative programme for elementary school and for adults.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:11, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz