Bc. Veronika Burianová

Bakalářská práce

Terénní výuka v Telči a jejím okolí

The fieldwork education in the town of Telč and its surroundings
Anotace:
Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, se zabývá obecnou charakteristikou terénní výuky, tedy co je terénní výuka a co je jejím cílem v geografickém vzdělávání. Druhá, praktická část, spočívá ve třech návrzích na terénní výuku ve městě Telč. Návrhy obsahují popis, jak by terénní výuka měla probíhat, včetně přípravné, realizační i hodnotící fáze. Terénní výuka je zaměřena …více
Abstract:
This bachelor thesis is devided into two parts. In the first part looks into the general charakteristic of fieldwork and its meaning in geographical education. The second part consists of three fieldwork projects in Telč town. The projects are describing how is the fieldwork organized including preparatory phaze, implementing phaze and evaluating phaze. Fieldoworks are aimed on topics Pond as a land …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Oponent: Mgr. Alena Rýparová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta