Lenka Mrňková

Master's thesis

Spalovací zařízení v kogeneračních jednotkách a jejich porovnání

Comparison of combustion units situated in CHP
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie. Uvádí přehled všech kogeneračních jednotek a jejich aplikaci v bioplynových stanicích. Hodnotí výrobu bioplynu a jeho využití v konkrétní kogenerační jednotce se spalovacím motorem Tedom Quanto D580 Bio. Uvádí možnost alternativního řešení kogenerace s mikroturbínou v této bioplynové stanici. Porovnává aplikaci spalovacího motoru …more
Abstract:
This thesis deals with combined heat and power production. This work lists all cogeneration units and their application in biogas plants. It evaluates the production of biogas and its use in the specific cogeneration unit with an internal combustion engine Tedom Quanto D580 Bio. It mentions the possibility of alternative solutions with micro turbine cogeneration in the biogas plant. It compares the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2012
  • Supervisor: Adéla Macháčková
  • Reader: Radim Kocich

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Master programme / field:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika