Alena Krátká

Master's thesis

Klíčové ukazatele finanční analýzy pro rozhodovací procesy středního a vrcholového managementu jako výstupy z IS Helios Orange

The Key Indicators of Financial Analysis for Decision-Making Executive Management of SMEs as the Outcome of Information System Helios Orange
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vypovídací schopnosti výstupů z ekonomického informačního systému Helios Orange, stanovením a vyhodnocením klíčových ukazatelů finanční analýzy, potřebných pro střední a vrcholové manažery malých a středně velkých průmyslových firem, v tomto případě zejména firem stavebních. Jako příklad je použito prostředí společnosti Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. …more
Abstract:
This diploma thesis deals with an analysis of an evidence-giving ability of an economic output from the Helios Orange information system, a definition and evaluation of the key indicators of the financial analysis needed by a middle and top management of the small and medium industrial enterprises, in that case especially of the construction companies. In the theoretical part of the thesis there are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: Kamila Janovská
  • Reader: Miroslav Fiřt

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Master programme / field:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu